Bel ons App ons Mail ons Instagram Facebook

Algemene voorwaarden & privacy
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en behandelingen en transacties tussen Inkontour en klant waarop Inkontour deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen
Inkontour zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Inkontour zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Kwaliteit & tevredenheid
Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Inkontour hoog in het vaandel. Inkontour werkt volgens de richtlijnen van de NSGP en GGD. Deze vormen de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

 

Recht
Inkontour verklaart aan de klant dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking door de klant. Inkontour kan echter nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, gezien het feit dat elke huid anders is en anders reageert. Restitutie van reeds geleverd werk vindt in geen geval plaats.
De klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens de tweede ”gratis” nabehandeling te laten corrigeren. Deze dient binnen 6 à 8 weken plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

 

De behandeling
Inkontour is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat, tenzij vast komt te staan dat de schade aan grove opzet of schuld van Inkontour te wijten is. Het gekozen model en de PMU kleur bepaalt de klant. Inkontour zal hieromtrent professioneel advies geven en vastleggen in het informed consent, wordt hiervan afgeweken dan is Inkontour niet verantwoordelijk voor evt. onvrede na de behandeling.

 

Correctie behandelingen
Inkontour is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat van een correctie, van een door derden aangebrachte PMU. Inkontour is niet aansprakelijk als het resultaat van een correctie niet aan de verwachtingen voldoet,
het herstellen van foutief aangebrachte permanente make-up is slechts beperkt mogelijk.

Inkontour is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de nazorginstructies goed op te volgen.
Voor het geval Inkontour aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden en aantoonbare schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Inkontour voor de desbetreffende diensten en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

 

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt als de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Zo ook als de klant Inkontour ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zaken relevante informatie.

 

Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Inkontour melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Inkontour € 50,- voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Inkontour moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door uitdrukkelijke en aantoonbare overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Betaling
Inkontour vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 

Personeel in de salon
Inkontour heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Inkontour dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

 

Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Inkontour vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Inkontour aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Inkontour neemt de persoonlijke gegevens van de klant op, in een informed consent formulier. Inkontour behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet AVG. Inkontour zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant kan door Inkontour gebruikt worden om een digitale nieuwsbrief na te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Geheimhouding
Inkontour is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Inkontour verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid
Inkontour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inkontour is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Inkontour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk van Inkontour.

 

Beschadiging & diefstal
Inkontour heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Inkontour meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Inkontour. Inkontour moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Inkontour de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Inkontour en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie permanente make-up.
Zowel Inkontour als de klant hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. Inkontour heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De klant heeft de inspanningsverplichting om Inkontour de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie op Facebook en Google, zonder dat Inkontour geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

 

Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Inkontour het recht de klant de toegang tot de praktijk van Inkontour te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Social Media
Inkontour is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve berichten naar aanleiding van geplaatste foto’s van de klant op Facebook en Instagram en waarvoor de klant toestemming heeft gegeven.